Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu elektronicznego przez Spółkę pod firmą GLOBAL24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13b, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717810 (zwanym dalej „Usługodawca” lub „GLOBAL24”). GLOBAL24 sp. z o.o. sp. k. jest administratorem serwisu internetowego pod nazwą GlobalReturns, dostępnego na stronie internetowej www.globalreturns.eu (zwanym dalej „Serwis”). Przed założeniem Konta do serwisu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto, Użytkownik serwisu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.
 2. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą wykonywanie czynności logistycznych, czynności związanych z Obsługą Klienta krajowego i zagranicznego oraz dokonywanie płatności na poczet ceny za usługę. Warunki świadczenia usług określone są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie globalreturns.eu.
 3. Osoby korzystające z Serwisu zwane są w dalszej treści Regulaminu „Użytkownikami”.
 4. Konto Użytkownika to zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Serwisu GLOBAL24 oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług i serwisów GLOBAL24 wymagających zalogowania i przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.
 5. Adres email to adres elektronicznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem, którego Użytkownik może odbierać wiadomości dotyczące m.in. działania serwisów i usług świadczonych w ramach Serwisu GLOBAL24. Adres email pełni rolę loginu i wraz z hasłem służy do logowania się do GLOBAL24 i jego usług. Do korzystania z Serwisu są uprawnione pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej poprzez uprawnione do działania w ich imieniu osoby, o ile mają dostęp do sieci Internet i spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługi w Serwisie GLOBAL24, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta świadczone są przez Administratora, jak i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. Konto umożliwia korzystanie zarówno z ww. usług świadczonych przez Administratora, jak i przez podmiot trzeci.
 7. Dany Użytkownik może założyć dowolną liczbę Kont, muszą się one jednakże różnić podanym w procedurze rejestracyjnej adresem email.
 8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

§ 2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania silnika Java jak również prawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, w szczególności obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies. Za problemy wynikające ze stosowania oprogramowania lub sprzętu nie spełniającego wymogów opisanych w niniejszym ustępie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie określonym przez Administratora, oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi rozpoczyna się w momencie założenia Konta Użytkownika, oznaczającego zawarcie przez Użytkownika z Administratorem, umowy o świadczenie usługi o nazwie GlobalReturns określonej niniejszym Regulaminem.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu, którym może zarządzać samodzielnie. Dane Użytkownika podane w Profilu Administrator przetwarza w celu realizacji usługi Użytkownika. Konto może być także wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w GlobalReturns.
 5. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od momentu rejestracji Konta lecz przed jego skuteczną aktywacją (dostęp do Konta). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów lub w przypadku Kont nieaktywnych powyżej 12 miesięcy (tj. takich, do których Użytkownik nie zalogował się i nie korzystał z nich przez okres wskazany powyżej) Administrator ma prawo do skasowania Konta Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie rejestracji Konta (a także dane podane przez Użytkownika w procesie zarządzania Profilem).
 9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz dokument Polityka Prywatności Administrator dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://globalreturns.eu/polityka-prywatnosci/.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez GLOBAL24 na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki określone w zdaniu poprzedzającym nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie służą instalacji lub odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu lub danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i w każdym czasie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.
 11. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
 12. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły tj. był dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i awarii, dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Serwisu o awariach oraz planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z czasowej niedostępności Serwisu.
 13. Administrator wskazuje, aby Użytkownik chronił swoje hasło i nie udostępniał go osobom trzecim, ponieważ wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika może powodować szkody.
 14. Za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik.
 15. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. Ponadto zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób mogący zakłócić jego prawidłowe działanie. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy, Usługodawca zastrzega możliwość odstąpienia od świadczenia usług.
 16. Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres: support@globalreturns.eu.
 17. Reklamacja powinna zawierać klarowne wyjaśnienie przyczyn składanej reklamacji (przykładowo: zdjęcia uszkodzonego produktu, numer śledzenia dostawy paczki, opis zdarzenia).
 18. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 10 dni.
 19. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usługi transportowej ponosi GLOBAL24 sp. z o.o. sp. k. wynikłe w trakcie realizowanej przez firmę usługi transportowej do maksymalnej wysokości 250 EUR. Jeżeli usługa była realizowane przez firmy współpracujące (inni operatorzy pocztowi), wówczas obowiązują warunki odpowiedzialności danej firmy przewozowej.

§ 3 Zakres i zasady świadczenia usług

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz założenia konta użytkownika.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma możliwość:
  • Generowanie listów przewozowych koniecznych do zrealizowania przesyłek kurierskich lub pocztowych,
  • Śledzenie statusów logistycznych,
  • Opłacenia realizowanych przez Usługodawcę zadań,
  • Tworzenie powiadomień mailowych, oraz
  • Realizowanie innych operacji związanych z obsługą wysyłek i zwrotów krajowych oraz zagranicznych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przygotowanie wysyłek wiąże się z podaniem danych w szczególności: danych nadawcy przesyłki, odbiorcy przesyłki, parametrów przesyłki, ewentualnie wskazania usług dodatkowych aktualnie dostępnych w Serwisie oraz podania adresu email nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem usług.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za usługi. Wynagrodzenie za usługę jest ustalane na zasadach wskazanych w aktualnie obowiązującym Cenniku GlobalReturns, dostępnym na stronie internetowej globalreturns.eu oraz w Panelu Serwisu, na podstawie parametrów przesyłki zadeklarowanych przez Użytkownika w formularzu. W przypadku rozbieżności między danymi dotyczącymi przesyłki deklarowanymi przez Użytkownika, mającymi wpływ na cenę a stanem faktycznym, zastrzega sobie prawo zmiany ceny według faktycznych parametrów przesyłki stwierdzonych przez pracowników GLOBAL24.
 6. Cena za usługę obliczana jest według cen obowiązujących w dniu dokonania płatności za usługę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 7. Dokonanie płatności ceny usługi następuje poprzez dokonanie płatności elektronicznej lub na podstawie wystawionej faktury.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie płatności ceny usługi jest warunkiem umożliwiającym wysyłkę paczek zwrotnych z magazynu GLOBAL24 na podany w Serwisie adres wysyłkowy Użytkownika. GLOBAL24 ma prawo do wstrzymania wysyłki paczek zwrotnych do czasu otrzymania należności za usługę. Jeżeli Usługodawca nie otrzyma wpłaty za wykonaną usługę do 90 dni od daty otrzymania paczki zwrotnej, wówczas zostaną naliczone dodatkowe opłaty za magazynowanie paczki lub zawartości paczki zwrotnej przejdzie w posiadanie Usługodawcy (stanie się własnością usługodawcy).
 9. Na podstawie wygenerowanego w Serwisie listu przewozowego Użytkownik może utworzyć kurierską, pocztową lub wirtualną wysyłkę zwrotną.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie wymaganych w formularzu danych.
 11. Katalog usług dostępnych w Serwisie jest wiążący do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez GLOBAL24.
 12. Usługodawca ma prawo doliczyć opłatę za magazynowanie, jeżeli opłatę magazynową jeżeli użytkownik nie ureguluje opłaty za zwroty w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki. Natomiast, w przypadku braku wpłaty do 60 dni, usługodawca ma prawo zutylizować zawartość przesyłki.

§ 4 Zasady płatności

 1. Dokonywanie przez Użytkownika płatności odbywa się za pośrednictwem systemu PayPro S.A. (Przelewy24) ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 lub na podstawie przelewów bankowych na podany na fakturze numerze konta bankowego.
 2. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu PayPro odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach PayPro znajdujących się pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Płatności za pośrednictwem systemu Paypro mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 4. Użytkownik otrzymuje fakturę VAT, stwierdzającą wynagrodzenie za zlecone usługi. Faktura zostanie wystawiona na dane nadawcy podane w panelu Serwisu. Faktura będzie wystawiana wyłącznie w formie elektronicznej i wysłana na adres mailowy Użytkownika wskazany w serwisie, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do PayPro.
 6. GLOBAL24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależytą obsługę płatności elektronicznych przez Paypro (w tym w szczególności za czas potrzebny na przekazanie środków pieniężnych oraz bezpieczeństwo).
 7. Zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości technicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane do GLOBAL24 na adres email: support@globalreturns.eu.
 8. Reklamacje dotyczące obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta PayPro.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług GLOBAL24 wymaga podania danych osobowych Użytkowników będących jednocześnie odbiorcą przesyłek zwrotnych.
 2. Dane nadawców i odbiorców przesyłek, stanowią dane przetwarzane przez GLOBAL24 na mocy ustawy ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.
 3. GLOBAL24 jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
 4. Udostępniając formularz w Serwisie GLOBAL24 określa dane osobowe Użytkowników oraz odbiorców, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową świadczenia usług przez GLOBAL24 .
 5. GLOBAL24 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). GLOBAL24  ponosi odpowiedzialność jako administrator danych osobowych i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w Regulaminie, a także na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych przez GLOBAL24 w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
 7. Użytkownik zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Użytkownik realizuje prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, przesyłając stosowne oświadczenie na adres email GLOBAL24.

§ 9  Zmiany regulaminu, pozostałe informacje.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po odpowiednim uprzedzeniu Użytkownika. W przypadku, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Konta oraz skontaktować się z Administratorem mailowo, pisząc na adres support@globalreturns.eu.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Administrator będzie komunikować się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres email podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Administratora. Jeśli Użytkownik będzie zwracał się do Administratora powinien podać, do jakiej usługi i do jakiego Konta Użytkownika się odnosi.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym również do oprogramowania, elementów graficznych i tekstowych stron www oraz układu tych stron www, jak również innych elementów związanych z Serwisem należą do GLOBAL24 lub podmiotów powiązanych z GLOBAL24. Serwis chroniony jest prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z usług serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego prawem autorskim. Zakazane jest podejmowanie czynności mogących naruszyć wskazane w zdaniu poprzedzającym prawa własności intelektualnej GLOBAL24  lub innych uprawnionych podmiotów, a w szczególności (poza przypadkami określonymi w prawie autorskim) niedopuszczalne jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie, utrwalanie, przechowywanie, publiczne odtwarzanie, najem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób elementów określonych w niniejszym ustępie, bez uprzedniej pisemnej zgody GLOBAL24
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminów GLOBAL24 , przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie pytania, opinie oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej support@globalreturns.eu.
 6. Wszelkie spory sądowe między GLOBAL24 , a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby GLOBAL24 .
 7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2019 r.

Zobacz nasze referencje na:

GlobalReturns

Dane kontaktowe

GLOBAL24 sp. z o.o. sp. k.
ul. Rakietowa 29a
54-615 Wrocław

Obsługa Klienta: support@globalreturns.eu
Telefon: +48 532 363 408

Zostaw wiadomość